Συγχώνευση της Ravago Chemicals Hellas με την εταιρεία ΔΡ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ ΑΕ

2019

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ’ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Δρ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Αντιπροσωπειών, Εμπορίας
Χρωμάτων, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανία»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«RAVAGO CHEMICALS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Περισσότερα

Στo Μαρούσι του Νομού Αττικής σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των
ανωνύμων εταιρειών:
Α) «RAVAGO CHEMICALS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με
διακριτικό τίτλο «RAVAGO CHEMICALS HELLAS Α.Ε.» και με ΑΡ. ΓΕΜΗ
13352217000, που εδρεύει στη θέση Πάτημα Σχηματαρίου του Νομού Βοιωτίας, και
εκπροσωπείται στην παρούσα από τον κ. Ιπποκράτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με το από
10/12/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου,
Β) «Δρ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Αντιπροσωπειών, Εμπορίας
Χρωμάτων, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανία» με ΑΡ.ΓΕΜΗ 000251901000 που
εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου του νομού Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης, αριθμός 115, και
εκπροσωπείται στην παρούσα από την κα Κλεάνθη Ροντήρη, σύμφωνα με το από 10/12/2018
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων που ελήφθησαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των
προαναφερομένων εταιρειών, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως
αυτών, όπου ειδικότερα συμφωνήθηκε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό:
Να συγχωνευθούν οι ανωτέρω εταιρείες με απορρόφηση από την πρώτη «RAVAGO
CHEMICALS HELLAS Α.Ε.» της δεύτερης «Δρ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρία Αντιπροσωπειών, Εμπορίας Χρωμάτων, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανία»
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄, άρθρα 7-21, και του Κεφαλαίου Ε΄, άρθρα 30
και 31 του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/93, όπως τα νομοθετήματα αυτά
ισχύουν σήμερα, με εισφορά στην απορροφώσα εταιρεία ολόκληρης της περιουσίας
(ενεργητικού και παθητικού) της απορροφώμενης, βάσει των στοιχείων του ισολογισμού της
31/12/2018 που συντάχθηκε για το σκοπό της συγχώνευσης.
Οι επιμέρους όροι της συγχώνευσης έχουν ως εξής:
2
1) Απορροφώμενη εταιρεία:
Μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία
Επωνυμία: «Δρ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία
Αντιπροσωπειών, Εμπορίας Χρωμάτων, Χημικών
Προϊόντων και Βιομηχανία»
Έδρα: Νερατζιωτίσσης 115, Μαρούσι Αττικής
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000251901000
Μετοχικό κεφάλαιο : € 880.000
Μετοχές: 80.000
Ονομαστική αξία μετοχής: € 11
Είδος μετοχών: Ονομαστικές
2) Απορροφώσα εταιρεία:
Μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία
Επωνυμία: «RAVAGO CHEMICALS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έδρα: Θέση Πάτημα, Σχηματάρι Βοιωτίας
ΑΡ. ΓΕΜΗ 13352217000
Μετοχικό κεφάλαιο : € 456.400
Μετοχές: 22.820
Ονομαστική αξία μετοχής: € 20
Είδος μετοχών: Ονομαστικές
3) Η συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης κατά σειρά αναφερόμενης Α.Ε.
(Απορροφώμενη Α.Ε.) από τη δεύτερη κατά σειρά αναφερόμενη Α.Ε. (Απορροφώσα
Α.Ε.) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄, άρθρα 7-21, και του
Κεφαλαίου Ε΄, άρθρα 30 και 31 του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1 – 5 του Ν.
2166/1993 και με ισολογισμό μετασχηματισμού για την απορροφώμενη Α.Ε. με
ημερομηνία 31.12.2018, ελεγμένο από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» (Λ. Κηφισίας 22 151 22 Μαρούσι), με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156, και,
συγκεκριμένα, από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέα Δημητρίου Τσαμάκη με
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101 και Α.Φ.Μ. 032746399 και Κωνσταντίνο Βασιλείου Νικολέτο με
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 22631 και Α.Φ.Μ. 059933979. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται για τη
χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2166/1993 (Ένας τουλάχιστον ισολογισμός
δωδεκάμηνης φορολογικής περιόδου και τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)
υπάρχουν και στις δύο υπό συγχώνευση ανώνυμες εταιρείες.
3
4) Η απορροφώσα Α.Ε. θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, λόγω της συγχώνευσης της
απορροφώμενης Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993, κατά 880.000 €
ευρώ με έκδοση 44.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία.
Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης Α.Ε. ανέρχεται σε 880.000 ευρώ
και, κατά συνέπεια, η αύξηση αυτή θα προέλθει από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο
της απορροφώμενης Α.Ε. κατά 880.000 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό κεφάλαιο
της απορροφώσας Α.Ε. θα ανέλθει στο ποσό των 1.336.400 ευρώ διαιρούμενο σε
66.820 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία.
5) Σχέση ανταλλαγής μετοχών:
Σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 και μετά τη
συνεκτίμηση όλων των επιμέρους στοιχείων των δύο εταιρειών συμφωνείται οι 66.820
μετοχές που θα απαρτίζουν το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας μετά τη
συγχώνευση να κατανεμηθούν μεταξύ των μετόχων των δύο συγχωνευομένων
εταιρειών, με τις ακόλουθες σχέσεις ανταλλαγής:
α) Οι μέτοχοι της απορροφώμενης Α.Ε. θα λάβουν για κάθε μία (1) κατεχόμενη παλαιά
μετοχή τους 0,55 νέες μετοχές της απορροφώσας Α.Ε. από τις μετοχές οι οποίες θα
προκύψουν μετά τη συγχώνευση, ήτοι θα λάβουν 44.000 νέες μετοχές (80.000 παλαιές
μετοχές Χ 0,55) .
β) Οι μέτοχοι της απορροφώσας Α.Ε. θα λάβουν για κάθε μία (1) κατεχόμενη παλαιά
μετοχή τους (1) μία νέα μετοχή της απορροφώσας Α.Ε., από τις μετοχές οι οποίες θα
προκύψουν μετά τη συγχώνευση, ήτοι θα λάβουν 22.820 νέες μετοχές (22.820 παλαιές
μετοχές Χ 1).
6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας Α.Ε. μετά τη νόμιμη ολοκλήρωση της
συγχώνευσης και την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υποχρεούται
άμεσα να εκδώσει τις πιο πάνω 66.820 ονομαστικές μετοχές και να τις παραδώσει στους
δικαιούχους μετόχους βάσει της πιο πάνω συμφωνηθείσας σχέσης ανταλλαγής. Οι
ανταλλασσόμενες παλαιές μετοχές της απορροφώσας καθώς και της απορροφώμενης
Α.Ε. με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου θα πρέπει να καταστραφούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας Α.Ε.
7) Από την 01/01/2019 οι πράξεις της απορροφώμενης Α.Ε. θεωρούνται από λογιστικής
άποψης ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας Α.Ε.. Από την ίδια ημερομηνία
θεωρούνται ότι επέρχονται για την απορροφώσα Α.Ε. και η τύχη των οικονομικών
αποτελεσμάτων της απορροφώμενης Α.Ε. που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή
μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν.
4601/2019 και στο Ν. 2166/1993.
4
8) Οι νέες μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους, κατά τα ανωτέρω, θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας Α.Ε. από την πρώτη διαχειριστική
χρήση που θα κλείσει μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.
9) Στην απορροφώμενη Α.Ε. δεν υπάρχουν μέτοχοι έχοντες ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι
άλλων τίτλων, πλην κοινών ονομαστικών μετοχών.
10) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι τακτικοί ελεγκτές των συγχωνευόμενων
Α.Ε. δεν έχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση.
11) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης Α.Ε. που
θα εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2018 και τα οποία θα
βεβαιώνονται από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε»
(Λ. Κηφισίας 22 151 22 Μαρούσι), με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156, και, συγκεκριμένα, από τους
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέα Δημητρίου Τσαμάκη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101 και
Α.Φ.Μ. 032746399 και Κωνσταντίνο Βασιλείου Νικολέτο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 22631 και
Α.Φ.Μ. 059933979, θα εισφερθούν κατά πλήρη νομή και κυριότητα στην απορροφώσα
Α.Ε. αμέσως με την έγκριση της συγχώνευσης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2166/1993 και τον Ν. 4601/2019.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους
εκπροσώπους των δύο εταιρειών.
Μαρούσι Αττικής , 29/10/2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ Α.Ε.
«RAVAGO CHEMICALS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Α.Ε.
«Δρ. Δ.Α. ΔΕΛΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρία Αντιπροσωπειών, Εμπορίας
Χρωμάτων, Χημικών Προϊόντων και
Βιομηχανία»
Ιπποκράτης Ιωαννίδης Κλεάνθη Ροντήρη

Λιγότερα

 

Η Εταιρεία μας δηλώνει μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

2018

«Η Εταιρεία μας περήφανα δηλώνει μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και στηρίζει τις ενέργειες και προσπάθειες του εδώ και πάνω από 50 χρόνια (1963) με σταθερό σκοπό την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δυο χωρών ειδικά κατά τη διάρκεια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα».

Η Bayer MaterialScience θα μετονομαστεί σε Covestro

2016

H BAYER AG αποφάσισε να αποσπάσει το τμήμα MaterialScience σε ανεξάρτητη εταιρεία.
Πρόθεσή της είναι η εισαγωγή της εταιρείας του ομίλου στο χρηματιστήριο ως ξεχωριστή εταιρεία, έως τα μέσα του 2016 το αργότερο. Ως εκ τούτου, η Bayer MaterialScience θα μετονομαστεί επίσημα σε Covestro από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015.

Νέα οργάνωση στον οίκο EVONIK INDUSTRIES AG, Γερμανίας

2015

Από την 1η Ιουλίου 2015 ο Οίκος Evonik Industries AG, θα προχωρήσει σε αλλαγές στην οργανωτική του δομή, δημιουργώντας τρεις λειτουργικές εταιρίες οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και χωρίζονται στους εξής βασικούς τομείς :

Περισσότερα

Α) Evonik Nutrition & Care GmbH
Β) Evonik Resource Efficiency GmbH
Γ) Evonik Performance Materials GmbH

Εκτός των νέων φορολογικών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών που ισχύουν για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, δε θα υπάρξει καμία αλλαγή στην μεταξύ μας συνεργασία, τόσο με τους πελάτες μας, όσο και με τον Οίκο. Οι πελάτες μας θα ενημερωθούν εγκαίρως από τα αρμόδια τμήματα πωλήσεων της εταιρείας μας, για τις λεπτομέρειες που θα αφορούν στις επικείμενες αλλαγές στοιχείων

Λιγότερα

Νέα εμπορική οργάνωση του οίκου BASF στην Ελλάδα:

2013

Από την 1η Ιουλίου 2013, η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ είναι υπεύθυνη για τον κλάδο των χημικών του Oίκου BASF στην Ελλάδα, για τον οποίο, ήταν έως τώρα διανομέας και αποκλειστικός αντιπρόσωπος η εταιρεία μας.

Μετά από 60 χρόνια στενής και επιτυχημένης συνεργασίας με τον Οίκο BASF, καταλήξαμε σε αυτήν την φιλική συμφωνία στα πλαίσια μίας αναδιάρθρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Οίκου για τον κλάδο των χημικών στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Ωστόσο, από αυτήν τη συμφωνία εξαιρούνται οι τομείς των προϊόντων που απευθύνονται στον κλάδο των ζωοτροφών της κλωστοϋφαντουρ-γίας και του δέρματος, για τους οποίους η εταιρία Δρ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ Α.Ε. θα εξακολουθήσει να είναι ο αποκλειστικός διανομέας του Οίκου BASF, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των υπάρχουσων σχέσεων με τους πελάτες μας. Εκτός αυτού, η εταιρεία μας θα συνεχίσει τη δυναμική της παρουσία στην Ελληνική αγορά προσφέροντας τις υπηρεσίες μέσα από την μακροχρόνια εμπειρία της στον κλάδο των χημικών, ακολουθώντας μία νέα πορεία με μία μεγάλη γκάμα προϊόντων διάφορων χημικών οίκων όπως την “Evonik Industries”, “Tronox”, “Covestro ”, Rheinchemie” κλπ., για τους οποίους η εταιρεία μας είναι ήδη αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας επί πολλά έτη.

Λιγότερα