Κατοικίες

Published by admin on

Αναλαμβάνουμε την Μελέτη και Κατασκευή των Η/Μ Εγκαταστάσεων σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα που είτε κατασκευάζονται εκ νέου είτε πρόκειται για μερική ή ριζική ανακαίνιση.

Πιο συγκεκριμένα οι Η/Μ Εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Ισχυρά Ρεύματα Κίνησης και Φωτισμού, δηλαδή σωληνώσεις και καλωδιώσεις για ρευματοδότες, κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, συνδέσεις και τοποθετήσεις όλων των ηλεκτρολογικών υλικών της κατοικίας.

Ασθενή Ρεύματα, δηλαδή σωληνώσεις και καλωδιώσεις για σημεία τηλεφώνου και δικτύων, οπτικές ίνες, κατασκευή κατανεμητή τηλεφώνου και δικτύων (RACK), συστήματα ασφαλείας συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόράσεως (CCTV), πυρανίχνευση, συνδέσεις και πιστοποιήσεις των καλωδιώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα.

Υδραυλική Εγκατάσταση

Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της κατοικίας, κατασκευή πινάκων υδροληψίας  συνδέσεις και τοποθετήσεις ειδών υγιεινής και υδραυλικών υποδοχέων.

Ψύξη-Θέρμανση

Το δίκτυο ψύξης-θέρμανσης ανάλογα με την πηγή ενέργειας του συστήματος (Φυσικό Αέριο, Αντλία Θερμότητας κλπ), κατασκευή λεβητοστασίου και μηχανοστασίου, συνδέσεις και τοποθετήσεις τερματικών συσκευών ψύξης – θέρμανσης (θερμαντικά σώματα , ενδοδαπέδια θέρμανσης, fan coils, κλιματιστικά).

Κτιριακός Αυτοματισμός

Ενοποίηση όλων των παραπάνω συστημάτων και διαχείρισή τους με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής του χρήστη της κατοικίας, τον απομακρυσμένο έλεγχο και εποπτεία και την άμεση βλαβοληψία όλων των εγκαταστάσεων.